Homepage

לפני זמן מה שוחחתי ארוכות עם נופר בת ה-12, שהסבירה לי את אופני הארגון החברתי של הכיתה שבה היא לומדת. בשכבות גיל כאלו ההיררכיות החברתיות הן משמעותיות ביותר. הן...

פרט לחיבור האנונימי 'ספר הבהיר', חיבורי קבלה הופיעו ונכתבו לראשונה בשליש הראשון של המאה השלוש עשרה. שאלות רבות אופפות את הופעתה של הקבלה, ולמרות המחקר הרב שנעשה,...

במאה השמונה עשרה תלו באנגליה ילדים חסרי בית באשמה של גנבת לחם; למדינה היה כוח, ושופטים נאורים חשבו שהדרך הנאותה לטפל בנערים יתומים היא לתלות אותם. כתגובה, פיתחו...