report home

הדוח המוצג כאן הוא פרי יזמה של הוועדה הקבועה של מל"ג-ות"ת למדעי הרוח, שתפקידה לפקח על כלל היזמות של מל"ג-ות"ת בתחום מדעי הרוח ולייעץ בהתוויית מדיניות אשר תקדם את התחום ותבטיח את שגשוגו. מטרתו לשמש מסד נתונים מקיף ועדכני שניתן לקבל ממנו תמונה ברורה על מצבם של מדעי הרוח, שעל בסיסו ניתן לקבוע מדיניות ולהמליץ על דרכי פעולה. עמדת הוועדה היא שדרושה ראייה כוללנית של התחום ולא ניתן להבטיח איתנות בת-קיימה למדעי הרוח בהשכלה הגבוהה במנותק מהנעשה בזירות אחרות, ובהתאם הוא אף מצביע על מגמות לאורך זמן ומציג השוואות לתחומי דעת אחרים ולמגמות דומות בעולם.

דוח מצב מדעי הרוח 2016 כולל נתונים על מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בהוראה ובמחקר – כולל במכללות האקדמיות ובמכללות להוראה - בחינוך העל-יסודי ובזירה הציבורית. הדוח מרכז לראשונה נתונים על מדעי הרוח ממגוון תחומים ומקורות, ביניהם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החינוך, במועצה להשכלה גבוהה, האוניברסיטאות והמכללות. כל תרשימי הדוח ניתנים להורדה הן כתרשים גרפי והן כקובץ נתונים.